Yeni Asır İlan Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SÖZLEŞME ve TARAFLARI

1.1. İşbu sözleşme ( kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır ) Barbaros Bulvarı No:153 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TURKUVAZ İZMİR GAZETE DERGİ BASIM YAYIN A.Ş. ( kısaca "Turkuvaz İzmir" olarak anılacaktır ) ile http://www.yeniasirilan.com.tr isimli web sitesi üzerinden sunulan Yeni Asır İlan portalını kullanacak ve sunulacak hizmetlerden faydalanacak olan bireysel ve kurumsal üyeler (kısaca “Üyeler” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

1.2. Bundan böyle Turkuvaz İzmir ve Üyeler birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Yeni Asır İlan portalı Üyeler’i siteye üye olarak Yeni Asır İlan Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşmesi'nin konusu, Yeni Asır İlan portalında sunulacak hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.

2.2. İşbu sözleşme; menkul ve gayrimenkul mal ve hizmetler ile bunlara ilişkin parça ve malzemelerini üreten, kiralayan ve satan kişiler ile alıcıların internet ortamında bir araya getirilmesini, satışa konu ürünlere ait ilanların “Yeni Asır İlan” isimli web sitesinde yayımlanmasını ve sunulacak hizmetlere ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin sınırlarının belirlenmesini kapsamaktadır.

MADDE 3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI KOŞULLARI

3.1. Yeni Asır İlan Üyelik Koşulları

3.1.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Yeni Asır İlan portalına bireysel üyelik için herhangi bir ücretlendirme yapılmayacak olup, kurumsal üyelik ise Turkuvaz İzmir tarafından belirlenecek ücrete tabi olacaktır.

3.1.2. Üyeler kendi portföylerinde bulunan hizmetlere, menkul ve gayrimenkullere ait bilgileri ve varsa resimleri Turkuvaz İzmir’e iletecek olup, Turkuvaz İzmir de bu bilgileri “Yeni Asır İlan” web sitesinde tamamen sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. Turkuvaz İzmir işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü gayreti sarf edecektir. Turkuvaz İzmir'in elinde olmayan teknik arızalardan dolayı söz konusu hizmeti sağlayamadığı hallerde Üyeler, Turkuvaz İzmir'i hiçbir surette sorumlu tutmayacaklarını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.1.3. Yeni Asır İlan’a üye olmak isteyen kişilerin üyelikleri, üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması, kimlik bilgilerinin eksiksiz şekilde verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenildiği belirtilen hizmetin ücretli bir hizmet olması halinde gerekli ücretin süresinde ve eksiksiz olarak ödenerek kayıt işleminin yaptırılması ve Turkuvaz İzmir tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanacaktır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşme kapsamında zikredilen üye olma hak ve yetkilerine hiçbir surette sahip olunamaz.

3.1.4. Yeni Asır İlan’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve Turkuvaz İzmir tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici veya sürekli olarak üyelikten uzaklaştırılmamış olmak gerekmektedir. İşbu maddede sayılan üye olma niteliklerine sahip olmadıkları halde üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin başvuruları Yeni Asır İlan üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi dikkate alınmayacak ve bu kişiler üyeliğin doğuracağı haklardan hiçbir surette yararlanamayacaklardır.

3.1.5. Turkuvaz İzmir tarafından işbu sözleşme tek taraflı olarak her zaman feshedilebilir, kişinin üyeliğine son verilebilir; sözleşme feshedilmeden üyeliğe son verilebilir veya geçici olarak üyelik durdurulabilir. Turkuvaz İzmir’in işbu madde kapsamında düzenlenen fesih, üyeliğe son vermek ve üyeliği durdurma yetkilerini kullanabilmesi için Üyeler’e önceden bildirimde bulunmak, gerekçe göstermek, tazminat ödemek vb. herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2. Hizmet Kullanımı Koşulları

3.2.1. Üyeler, Turkuvaz İzmir üyelik hesabı üzerinden Turkuvaz İzmir tarafından belirlenen ilan programlarına göre Turkuvaz İzmir üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını oluşturacak ve Yeni Asır İlan Veritabanı’na yükleyecektir.

3.2.2. Turkuvaz İzmir, 3.2.1. madde uyarınca Üyeler tarafından ilan programına uygun olarak oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak ve söz konusu ilanların Yeni Asır İlan programında belirtilen şekilde yayınlanıp yayınlanamayacağını tek taraflı mutlak takdir hakkı uyarınca belirleyecektir. Üyeler, bu konuda Turkuvaz İzmir’in tek taraflı mutlak takdir hakkına sahip olacağını ve vereceği nihai karara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.2.3. Üyeler tarafından ilan programlarına uygun olarak oluşturulacak ilan/ilanların yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik koşulları ve süreleri Turkuvaz İzmir serbestçe tayin ve tespit edecek ve bu koşulları Yeni Asır İlan portalının ilan programlarına ilişkin kısmında yayımlayacaktır.

3.2.4. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalında yayımlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının başta fikri mülkiyet olmak üzere, şahsi veya ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması vb. hallerinde Üyeler’e önceden herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Turkuvaz İzmir, bu gibi durumlarda Üyeler’e iade faturası karşılığında herhangi bir bedel iadesinde bulunmayacağını, aynı şekilde Üyeler de ilgili ilan programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu nedenlerle Turkuvaz İzmir’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararın tazminini ilgili üyeden isteyebilir.

3.2.5. Üyeler, Turkuvaz İzmir üyelik hesabı üzerinden yaptıkları her türlü işlemin sorumluluğunun münhasıran kendilerine ait olduğunu; yapılan işlemlerin kendileri tarafından gerçekleştirilmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.6. Üyeler, talepleri üzerine Yeni Asır İlan portalında yayınlanacak kendilerine ait ilanların karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit, taciz etme ve başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal edici gibi hukuka aykırı herhangi bir unsur içermeyeceğini, Yeni Asır İlan portalının altyapısına zarar verecek, gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacaklarını, mevzuata aykırı, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Yeni Asır İlan portalında yayımlanması yönünde herhangi bir talepte bulunmayacaklarını, bu nitelikteki unsurların ilanlarda yer almasına hiçbir surette izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.7. Üyeler, Yeni Asır İlan portalında mal ve hizmetlerinin reklâm ve tanıtımını gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle yapacaklarını, üzerinde ilanda belirtilen şekilde tasarruf yetkisi olmadığı mal ve hizmetlerin ilanını vermesinin yasak olduğunu, bu durumda, üyeliklerinin, önceden herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan Turkuvaz İzmir tarafından askıya alınacağını veya üyelikten çıkarılacaklarını veya üyelikten geçici bir süre uzaklaştırılacaklarını veya Turkuvaz İzmir’in işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.8. Üyeler, Yeni Asır İlan portalında verecekleri ilanlarda, tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, haksız rekabet, reklâm mevzuatı ve diğer tüm mevzuata aykırı unsurların yer almayacağını ve ilanlarında hukuka aykırı beyanların; resim, video v.b. gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler

3.2.9. Üyeler, tercih etmiş oldukları Yeni Asır İlan programına uygun olarak Turkuvaz İzmir tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve ilgili ilan program bedelini Yeni Asır İlan programında belirtildiği şekilde süresinde, tam ve eksiksiz şekilde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.10. Üyeler, işbu Sözleşme’de sayılan hizmetler haricinde kalan ve kullanım koşulları Yeni Asır İlan portalının ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse ancak belirtilen ücreti ödeyerek ve hizmet kullanım koşullarını yerine getirerek yararlanabileceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.11. Üyeler’in üzerlerinde ihtilafsız şekilde her türlü hukuki tasarrufta bulunma hak ve yetkilerinin bulunmadığı ve/veya yasaların satışına izin vermediği nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzı ve/veya ilanının verilmesi ve/veya listelenmesi yasaklanmış olup, bu nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin Yeni Asır İlan portalında ilanının yayınlanması da hiçbir surette teklif edilemeyecektir.

3.2.12. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin Üyeler tarafından Yeni Asır İlan portalında satışa arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde, Turkuvaz İzmir, ilgili yasaklı ürün ve/veya hizmetin satışa arzına ilişkin ilanı durdurma, yasaklı ürün ve/veya hizmeti satışa arz eden, ilanını veren üyelerinin üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

3.2.13. Üyeler, Yeni Asır İlan portalında sergiledikleri ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.14. Turkuvaz İzmir, çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında, Üyelerine önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan Üyeler hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir.

3.2.15. Üyeler, yasaklı ürün ve/veya hizmetin satışıyla bağlantılı olarak Turkuvaz İzmir’in ilgili mercilere yapmış olduğu şikâyet veya konuya ilişkin bilgi temini sonucu zarara uğramaları durumunda, Turkuvaz İzmir’i hiçbir sıfatla sorumlu tutmayacaklarını, herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, yasaklı ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak üçüncü kişi ve/veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Turkuvaz İzmir’in tazminat ve avukatlık ücretleri dâhil doğabilecek her türlü dava yükümlülüklerini derhal karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Üyeler, üyelikle ilgili gerekli işlemleri yerine getirirken, üyelik hizmetlerinden faydalanırken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, üyelerin uyması gereken kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladıklarını ve onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.2. Üyeler, Turkuvaz İzmir’in Türk hukukundaki emredici mevzuat hükümleri uyarınca Türk resmi makamlarına açıklama yapmakla yükümlü olması ve resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Turkuvaz İzmir’in kendilerine (üyelere) ait gizli ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak veya tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.3. Üyeler’in, Turkuvaz İzmir tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Turkuvaz İzmir üyelik hesabı giriş işlemleri için kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"sinin güvenliğini sağlamaları, Söz konusu kullanıcı adı ve şifrenin münhasıran ve tek başlarına kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri ve üçüncü kişilerden korunmalarını sağlamaları konusundaki tüm sorumluluk münhasıran kendilerine ait olacaktır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"sinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendileri tarafından kullanılması vb. hususlardaki her türlü ihmal ve/veya kusurlarından dolayı münhasıran sorumlu olacak olup, ihmali ve/veya kusuru olan üye diğer üyelerin, Turkuvaz İzmir’in veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği her türlü zarardan da münhasıran sorumlu olacaktır.

4.1.4. Üyeler, Yeni Asır İlan portalına kendileri tarafından sunulan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Yeni Asır İlan üzerinden yayımlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat uyarınca herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.5. Turkuvaz İzmir, Üyeler tarafından Yeni Asır İlan’a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen bilgilerin ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.6. Üyeler, Turkuvaz İzmir’in yazılı onayını almadan işbu Sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik edemezler.

4.1.7. Üyeler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Yeni Asır İlan’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir ve işlem yapabilirler. Üyelerin, Yeni Asır İlan portalı üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine aittir. Üyeler, Turkuvaz İzmir’in veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına ya da fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte Yeni Asır İlan portalı dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları v.b. listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Yeni Asır İlan portalı üzerine yüklemeyeceklerini; gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla Turkuvaz İzmir’le doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.8. Yeni Asır İlan portalı Üyeleri ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Turkuvaz İzmir çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle ve münhasıran bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

4.1.9. Üyeler, Yeni Asır İlan portalı üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklâm veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve işlemleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve işlemlerle ilgili olarak Turkuvaz İzmir’in herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve işlemlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Turkuvaz İzmir’in veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler

4.1.10. Üyeler, satın almış oldukları hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri mülkiyet ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamazlar.

4.1.11. Üyeler, Turkuvaz İzmir’in hizmetlerinden faydalanmaya başladıkları andan itibaren işbu Sözleşmenin tüm hükümlerinin kendileri hakkında hüküm ifade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Turkuvaz İzmir’in Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Turkuvaz İzmir, işbu Sözleşmede zikredilen hizmetleri sözleşme dâhilinde belirtilen koşullar çerçevesinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 3.1.2. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Yeni Asır İlan üyesi kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Turkuvaz İzmir, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Turkuvaz İzmir’in talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar münhasıran kullanıcı Üyelere ait olacaktır.

4.2.3. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalı üzerinden, Turkuvaz İzmir’in kendi kontrolünde olmayan satıcılar, tedarik ediciler ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya e-ticaret portallarına, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link(ler) Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Turkuvaz İzmir tarafından sağlanmış olabilir. Söz konusu link(ler) yöneldiği internet sitesini veya işleteni desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamakta olup, işbu link(ler) vasıtasıyla erişilen e-ticaret portalları, internet siteleri, dosyalar ve içerikleri veya söz konusu e-ticaret portalları veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Turkuvaz İzmir’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.4. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalında yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, üyelerinin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

4.2.5. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalının işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Aynı şekilde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek m. 4 gereği yapılan uyarılar üzerine de içeriği kaldırabilir.

4.2.6. Turkuvaz İzmir, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge no.lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

MADDE 5. ÜCRETLENDİRME

5.1. Turkuvaz İzmir’in Sözleşme konusu hizmeti üyelerine sunma yükümlülüğü, hizmetin satın alınması ile ilgili olarak Üyeler tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Turkuvaz İzmir’in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Üyeler tarafından Sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Turkuvaz İzmir’e ödenmiş olması şartına bağlıdır.

5.2. Yeni Asır İlan portalında sunulacak hizmetlerle ilgili olarak hizmet ücretleri ve ödeme koşulları Turkuvaz İzmir tarafından aynı portalda ilan edilecektir. Üyeler, Turkuvaz İzmir tarafından kendilerine verilen hizmetin karşılığı olarak belirtilen ücretleri süresinde ve eksiksiz olarak ödeyecektir. Turkuvaz İzmir her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu hizmetlere ilişkin ücretlerde yapılacak değişiklikler, değişiklik ilan edildiği gün geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

5.3. Turkuvaz İzmir’in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, Üyeler’e yapılmış tebligat yerine geçecektir. Aksi belirtilmediği takdirde Yeni Asır İlan portalındaki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Turkuvaz İzmir, Yeni Asır İlan portalı dâhilinde ücretlendirdiği hizmetleri kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, EFT v.b. usullerle tahsil edebilecektir.

5.4. Üyeler, Turkuvaz İzmir tarafından kabul edilecek geçerli sebeplere dayanarak ödedikleri hizmet bedelinin iadesini isteme hakkını haizdir. İadenin gerçekleşebilmesi için Üye’nin portal içinde yer alan “bize ulaşın” sayfasındaki ilgili formu doldurarak göndermesi veya Turkuvaz İzmir’in tebligat adresine yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki şekillerde yapılacak müracaatlar dikkat alınmayacaktır. Üyelerin iptal/iade istemi Turkuvaz İzmir tarafından 5 işgünü içinde değerlendirilecek olup, iptal sebebi geçerli ve haklı görüldüğü takdirde iade Üye’nin hizmet bedelinin ödemesini gerçekleştirdiği hesabına yapılacaktır. Üyeler, iade/iptal konusunda Turkuvaz İzmir’in tek taraflı mutlak takdir hakkına sahip olacağını ve vereceği nihai karara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

5.5. Üyeler, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Turkuvaz İzmir kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Üyelerin Yeni Asır İlan portalında bulunan bilgileri işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen ve sözleşme ekinde yer alan Gizlilik Politikası kapsamında Turkuvaz İzmir tarafından kullanılabilir. Turkuvaz İzmir, Üyeler’e ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Turkuvaz İzmir’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeler’e rücu etme hakkı saklıdır.

7.2. Yeni Asır İlan portalı dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve Yeni Asır İlan portalının, tüm fikri mülkiyet hakları, veritabanı, ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları (burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ile tüm elemanları Turkuvaz İzmir’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır.

7.3. Üyeler, Turkuvaz İzmir hizmetlerini, Turkuvaz İzmir bilgilerini ve Turkuvaz İzmir fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Turkuvaz İzmir’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına hiç bir surette sahip değildirler.

7.4. Üyeler, Yeni Asır İlan dâhilinde bulunan Turkuvaz İzmir’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan derlenmiş, türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamazlar.

7.5. Üyeler, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Turkuvaz İzmir ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu sözleşme, Yeni Asır İlan portalında ilan edilmek kaydıyla Turkuvaz İzmir tarafından her zaman tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2. Üyeler, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Turkuvaz İzmir’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Turkuvaz İzmir’i yemin teklifinden arî kıldıklarını ve HUMK ilgili maddeleri anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Mücbir sebepler olarak; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Turkuvaz İzmir’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Turkuvaz İzmir işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle hiçbir surette yükümlü değildir. Bu gibi durumlar, Turkuvaz İzmir için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Turkuvaz İzmir’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

MADDE 11. TEBLİGAT VE YÜRÜRLÜK

11.1. Üyeler, üyelik başvuru formunda üye bilgileri başlığı altında verdikleri kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, bu bilgiler arasında yer alan adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Turkuvaz İzmir’e bildirmedikleri takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Üyeler, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve ücretlendirmeyle ilgili ilan programına ilişkin paket seçimini yapmak suretiyle işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamen anladıklarını ve Sözleşme’de belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiklerini ve onayladıklarını, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.3. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler, Üyeleri Yeni Asır İlan portalında elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir.

11.4. Üyeler ile Turkuvaz İzmir arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, Üyeler’in üyelik başvuru formunu ve ödemeyi (bireysel üyeler hariç) eksiksiz bir şekilde tamamlamaları, başvurunun da Turkuvaz İzmir tarafından kabul edilmesi ile Sözleşme teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.