Giriş Yap  |  Üye Ol  |  Bize Ulaşın


 
 
 
Bireysel Üyelik Sözleşmesi
 


Yeni Asır İlan Portalı

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Barbaros Bulvarı No:153 Balmumcu, Beşiktaş-İSTANBUL” adresinde mukim TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. (bundan böyle kısaca "YENİ ASIR" olarak anılacaktır) ile www.yeniasirilan.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.yeniasirilan.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.yeniasirilan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “YENİ ASIR”ın “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “YENİ ASIR” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “YENİ ASIR” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “YENİ ASIR” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir; “Üyelik” statüsü herhangi bir sebeple sona eren “Üye”nin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"YENİ ASIR Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "YENİ ASIR"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“YENİ ASIR Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “YENİ ASIR” tarafından sunulan uygulamalardır.

Uygulamaların başında menkul ve gayrimenkul mal ve hizmetler ile bunlara ilişkin parça ve malzemelerini üreten, kiralayan ve satan kişiler ile alıcı adaylarının elektronik ortamda bir araya getirilmesi ve satışa ve/veya kiraya konu menkul ve gayrimenkul mal ve/veya hizmetlere ait ilanların www.yeniasirilan.com isimli web sitesinde yayımlanması yer almaktadır.

"YENİ ASIR", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"YENİ ASIR Arayüzü" : YENİ ASIR ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "YENİ ASIR Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “YENİ ASIR”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“YENİ ASIR Veri tabanı” : “Portal” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “YENİ ASIR”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

“Üyelik Bilgilerim” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleridir.

“Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “YENİ ASIR” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “YENİ ASIR” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve “YENİ ASIR” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 İşbu Sözleşme kapsamında, “Portal”a bireysel üyelik için herhangi bir ücretlendirme yapılmayacak olup, üye olmak isteyen kişilerin üyelikleri, üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması, kimlik bilgilerinin eksiksiz şekilde verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenildiği belirtilen hizmetin ücretli bir hizmet olması halinde gerekli ücretin süresinde ve eksiksiz olarak ödenerek kayıt işleminin yaptırılması ve “YENİ ASIR” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanacaktır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen üye olma hak ve yetkilerine hiçbir surette sahip olunamaz.

4.3 “YENİ ASIR” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir; "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "YENİ ASIR" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1
 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “YENİ ASIR”ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “YENİ ASIR”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “YENİ ASIR”a bildirimde bulunması veya yargı yoluna başvuracağını bildirmesi hallerinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “YENİ ASIR” ilgili tarafa verebilir. “Üye” bu sebeple zarara uğradığı iddiasıyla “YENİ ASIR”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. "Üye"lerin, “YENİ ASIR Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “YENİ ASIR”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi, doğrudan ve/veya dolaylı her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Portal" dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, hizmetlerin sunulmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "YENİ ASIR", "Üye" tarafından "YENİ ASIR"a iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu ve güvenilirliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "YENİ ASIR"ın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "YENİ ASIR"ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "YENİ ASIR" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. “Üye” hukuka aykırı olarak “Portal” üzerinde yaptığı işlemler ile ilgili olarak, üçüncü kişi ve/veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde “YENİ ASIR”ın ödemek zorunda kaldığı tazminat tutarı ilen “YENİ ASIR”ın uğradığı maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı tüm zararları ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. “YENİ ASIR”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “YENİ ASIR Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “YENİ ASIR” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “YENİ ASIR” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "YENİ ASIR’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”lerin üzerlerinde ihtilafsız şekilde her türlü hukuki tasarrufta bulunma hak ve yetkilerinin bulunmadığı ve/veya yasaların satışına izin vermediği nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzı ve/veya ilanının verilmesi ve/veya listelenmesi yasaklanmış olup, bu nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin Yeni Asır İlan portalında ilanının yayınlanması da hiçbir surette teklif edilemeyecektir.

5.1.9. “Üye”ler, Yeni Asır İlan portalı üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklâm veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve işlemleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve işlemlerle ilgili olarak “YENİ ASIR”ın herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve işlemlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer gerçek veya tüzel kişi üyelerin, “YENİ ASIR”ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. “Üye”ler, “YENİ ASIR”ın bu nedenle üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı tazminat tutarı ile “YENİ ASIR”ın uğradığı maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı tüm zararları ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “YENİ ASIR”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “YENİ ASIR”ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. "YENİ ASIR"ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.
 "YENİ ASIR", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, “YENİ ASIR” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “Üye”ler, “YENİ ASIR” üyelik hesabı üzerinden “YENİ ASIR” tarafından belirlenen ilan programlarına göre “YENİ ASIR” üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını oluşturacak ve Yeni Asır İlan Veritabanı’na yükleyecektir.

5.2.3. “YENİ ASIR”, 5.2.1. madde uyarınca “Üye”ler tarafından ilan programına uygun olarak oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak ve söz konusu ilanların Yeni Asır İlan programında belirtilen şekilde yayınlanıp yayınlanamayacağını tek taraflı mutlak takdir hakkı uyarınca belirleyecektir. “Üye”ler, bu konuda “YENİ ASIR”ın tek taraflı mutlak takdir hakkına sahip olacağını ve vereceği nihai karara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

5.2.4. “Üye”ler tarafından ilan programlarına uygun olarak oluşturulacak ilan/ilanların yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik koşulları ve süreleri “YENİ ASIR” serbestçe tayin ve tespit edecek ve bu koşulları Yeni Asır İlan portalının ilan programlarına ilişkin kısmında yayımlayacaktır.

5.2.5. "YENİ ASIR", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "YENİ ASIR", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "YENİ ASIR"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "YENİ ASIR" yapabilir. "YENİ ASIR" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.6. “YENİ ASIR”, "Portal" üzerinden, "YENİ ASIR"ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "YENİ ASIR" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "YENİ ASIR"ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.7. "YENİ ASIR", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına ve genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "YENİ ASIR" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "YENİ ASIR"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. "YENİ ASIR" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. “YENİ ASIR”ın bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, bu zararın tazminini ilgili “Üye”den talep etme hakkı saklıdır.

5.2.8. "YENİ ASIR"ın, "YENİ ASIR" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.9. "YENİ ASIR", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16/06/2008 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1
 “YENİ ASIR”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “YENİ ASIR” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “YENİ ASIR”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler, aynı zamanda www.yeniasirilan.com ’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “YENİ ASIR”ın işbirliği içinde olduğu ve aynı şirketler grubu içerisinde yer aldığı firmalara aktarılabilir; bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “YENİ ASIR”ın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, “Kullanıcı”ların kişisel verilerini iletmesine “Kullanıcı”lar onay vermektedir.

6.3. “Üye” kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri “YENİ ASIR” tarafından “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. “Üye” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle www.yeniasirilan.com sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye” işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya “Portal”ın fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://uyelik.tmgrup.com.tr/uye_ol_1.php adresindeki “Kişisel verilere ilişkin iletişim metnini” yer aldığı sayfa ziyaret edilmelidir. “YENİ ASIR” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Portal”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “YENİ ASIR”dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya "YENİ ASIR"ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği “Kullanıcı”lara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, YENİ ASIR’ın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde YENİ ASIR’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 85/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. “Üye”, “YENİ ASIR” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “YENİ ASIR”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “YENİ ASIR”ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “YENİ ASIR” Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, “YENİ ASIR”ın bu özel nitelikli kişisel verileri “Portal” ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, bu bağlamda işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin “YENİ ASIR” tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.
"Üye"ler, "YENİ ASIR" hizmetlerini, "YENİ ASIR" bilgilerini ve "YENİ ASIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "YENİ ASIR"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "YENİ ASIR" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "YENİ ASIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

7.2. Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile reklam mevzuatı, gümrük mevzuatı ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde “YENİ ASIR”ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için “Üye”lere rücu etme hakkı saklıdır.

7.3. “Üye”ler, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin “YENİ ASIR” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"YENİ ASIR", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "YENİ ASIR"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "YENİ ASIR" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "YENİ ASIR" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "YENİ ASIR"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "YENİ ASIR" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "YENİ ASIR"ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "YENİ ASIR"ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

13.1
 “Üye”, EK-1: Kullanım Koşulları, EK-2: Gizlilik Politikası, EK-3: YENİ ASIR Hizmetleri, EK-4: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni, EK-5: Çerez Politikası ile “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine ve “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ve kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:
EK-1: Kullanım Koşulları
EK-2: Gizlilik Politikası
EK-3: YENİ ASIR Hizmetleri
EK-4: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

EK-5: Çerez Politikası

EK-1 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI


www.yeniasirilan.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.yeniasirilan.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Barbaros Bulvarı No:153 Balmumcu, Beşiktaş-İSTANBUL” adresinde mukim TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. (bundan böyle kısaca "YENİ ASIR" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “YENİ ASIR” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "YENİ ASIR" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "YENİ ASIR" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.yeniasirilan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “YENİ ASIR”ın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “YENİ ASIR” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “YENİ ASIR” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “YENİ ASIR” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"YENİ ASIR Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "YENİ ASIR"a talepte bulunduğu, "Üyelik” bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“YENİ ASIR Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “YENİ ASIR” tarafından sunulan uygulamalardır. "YENİ ASIR", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"YENİ ASIR Arayüzü" :”YENİ ASIR” ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "YENİ ASIR Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “YENİ ASIR”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“YENİ ASIR Veritabanı” : “Portal” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “YENİ ASIR”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

3. YENİ ASIR HİZMETLERİ

3.1.
 "YENİ ASIR", "Üye"ler tarafından "YENİ ASIR Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "YENİ ASIR Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "YENİ ASIR", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "YENİ ASIR", “Portal” dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "YENİ ASIR", “Portal” dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dâhilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "YENİ ASIR", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir
.
4. YENİ ASIR PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.
 "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “YENİ ASIR”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "YENİ ASIR Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "YENİ ASIR", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “YENİ ASIR”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “YENİ ASIR”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "YENİ ASIR" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "YENİ ASIR"ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "YENİ ASIR"ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "YENİ ASIR", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "YENİ ASIR", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "YENİ ASIR" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.yeniasirilan.com‘un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, YENİ ASIR’ın işbirliği içinde olduğu ve aynı şirketler grubu içerisinde yer aldığı firmalara “Kullanıcı” bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından “Kullanıcı” bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına “Kullanıcı” onay vermektedir.

4.8. YENİ ASIR, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu “Kullanıcı”ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının YENİ ASIR’a yönlendirilmesi esnasında Google “Kullanıcı”ların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "YENİ ASIR"ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "YENİ ASIR’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “YENİ ASIR”, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “YENİ ASIR Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “YENİ ASIR” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “YENİ ASIR” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "YENİ ASIR’ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "YENİ ASIR"ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “YENİ ASIR”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “YENİ ASIR”ın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "YENİ ASIR Veri tabanı", "YENİ ASIR Ara yüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "YENİ ASIR"ın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "YENİ ASIR"a ait ve/veya "YENİ ASIR" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "YENİ ASIR" hizmetlerini, "YENİ ASIR" bilgilerini ve "YENİ ASIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "YENİ ASIR"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "YENİ ASIR" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "YENİ ASIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dâhilinde "YENİ ASIR" tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde "YENİ ASIR"; "YENİ ASIR" hizmetleri, "YENİ ASIR" bilgileri, "YENİ ASIR" telif haklarına tabi çalışmaları, "YENİ ASIR" ticari markaları, "YENİ ASIR" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"YENİ ASIR", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "YENİ ASIR"ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "YENİ ASIR"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "YENİ ASIR" tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

EK - 2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi (“YENİ ASIR”) tarafından yönetilmekte olan https://www.yeniasirilan.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Danışman’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Danışman’dan:

·        Onay alınacağını,
·        Onay alınmazsa, Danışman’ın Portal’ı kullanamayacağını,
·        Her bir Danışman için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

YENİ ASIR, internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.
YENİ ASIR, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcı’ların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının YENİ ASIR’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YENİ ASIR, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YENİ ASIR’ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://www.yeniasirilan.com/uyelikbilgilerim.html adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YENİ ASIR’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

EK-3 YENİ ASIR Hizmetleri

“YENİ ASIR”; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. “YENİ ASIR”ın hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "YENİ ASIR" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "YENİ ASIR" İlan Hizmetleri

1.1.
 "Üye", "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" üzerinden "YENİ ASIR" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve YENİ ASIR Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "YENİ ASIR", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "YENİ ASIR", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "YENİ ASIR", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Bireysel Üyelik Sözleşmesi ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "YENİ ASIR" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "YENİ ASIR"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “YENİ ASIR”ın bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, bu zararın tazminini ilgili “Üye”den talep etme hakkı saklıdır.

1.4 "YENİ ASIR", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “YENİ ASIR” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "YENİ ASIR"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "YENİ ASIR", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üyeliği”ni askıya alabilir, "Üyelik”ten çıkarabilir, "Üyelik”ten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam ve gümrük konularını düzenleyenler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazam" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazam" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üyelik”ten çıkarılan, "Üyeliği” durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "YENİ ASIR Üyelik Hesabı" açtığının, YENİ ASIR tarafından tespit edilmesi halinde; YENİ ASIR’ın, bu kişinin tüm "YENİ ASIR Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. Listeleme Hizmetleri

2.1
 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “YENİ ASIR” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “YENİ ASIR” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “YENİ ASIR” tarafından belirlenen sıra dâhilinde “YENİ ASIR” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “YENİ ASIR” veri tabanına gelen sorguların “YENİ ASIR” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen vitrin hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği vb. yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan vitrin hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

2.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğinin seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “YENİ ASIR” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

2.3 “YENİ ASIR” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “YENİ ASIR”e aittir. “YENİ ASIR” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “YENİ ASIR”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “YENİ ASIR” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “YENİ ASIR” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “YENİ ASIR”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “YENİ ASIR” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

3. Mağazam Sayfaları Hizmetleri

3.1
 “Üye”lerin “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin YENİ ASIR tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “Mağazam” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

3.2 “Mağazam” Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

4. Vitrin

4.1
 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “YENİ ASIR” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilirler.

4.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “YENİ ASIR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti YENİ ASIR tarafından belirlenen vitrinlerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan vitrin ya da vitrinlerin özelliklerine göre, Listelemede aynı vitrin ya da vitrinlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Vitrin sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, vitrinin YENİ ASIR kaynaklı sayfa hatalarından ya da YENİ ASIR veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı YENİ ASIR tarafından vitrinin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

4.3 Vitrin içerik ve ücretleri YENİ ASIR tarafından belirlenir. YENİ ASIR söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda YENİ ASIR ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (Üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

4.4 Hediye Vitrinlerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağazam kurallarının ihlali durumunda mağazam kullanım hakkının YENİ ASIR tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan vitrinlerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağazam kapatma isteği ya da mağazam kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağazam bedelinden kesilir ve mağazam bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

4.5 YENİ ASIR tarafından “Portal”da sunulan Vitrin hizmetlerine “Vitrin” sayfasından ulaşılabilir.

5. Ek Hizmetler


"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "YENİ ASIR" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

EK-4: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Turkuvaz: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. ile şirket ve grup şirketlerini,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

İnternet sitemiz sitesinin kurulması ve işletilmesi bakımından veri sorumlusu olan Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’dir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş olan Turkuvaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.

“AB Parlamentosu Ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 Tarihli Ve 2016/679 Sayılı, 95/46/EC Sayılı Direktifi Yürürlükten Kaldıran, Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Tüzüğü”’ne uyum çalışmalarımız sürerken, Turkuvaz tarafından internet sitesi üzerinde kişisel veri girişi yapabileceğiniz alanlar Avrupa Birliği’nden bağlanıyor olmanız sebebiyle erişiminize kısıtlanmış bulunmaktadır.

İnternet sitemize Avrupa Birliği’nden bağlanıyor olmanız sebebiyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında işlemekle yükümlü olduğumuz kişisel verileriniz işlenmektedir, söz konusu verileriniz;

Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi olup

KVKK’da öngörüldüğü üzere;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
dâhilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Turkuvaz olarak, internet sitemiz içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve Turkuvaz’ın gizlilik ilkelerinin sadece internet sitemize uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

EK-5: Çerez Politikası

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. (aşağıda kısaca “Turkuvaz” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz (aşağıda kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. Turkuvaz bu Politika’yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre Kullanım Amacına Göre Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre
Oturum çerezleri
Kalıcı çerezler Zorunlu/Teknik Çerezler
Analitik/Performans Çerezleri
İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler
Hedefleme/Reklam Çerezleri Birinci Parti Çerezler
Üçüncü Parti Çerezler

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak ve/veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

Analitik/Performans Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitelerimiz kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımazlar.
Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz. 
 
Bize Ulaşın

0 (232) 488 36 00

  Kurumsal

Hakkımızda
Reklam
İletişim
Hizmetler

Mağaza
Destek Merkezi
Yardım
Kurallar

İlan Verme Kuralları
Kullanım Koşulları
Üyelik Sözleşmesi
Güvenlik ve Gizlilik
Takip Edin

          
 

Yeni Asır İlan Sitesi'nde yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Yeni Asır İlan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Soruların için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz. Sitemizin tüm ziyaretçileri ve üyeleri Üyelik Sözleşmesi ile Kullanım Koşulları'nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Copyright © 2018 Yeni Asır. Tüm Hakları Saklıdır.